Tác động của bạn

620 điểm
Chi phí trả lúc đầu
$
0
- $
0
Thời giờ Đóng góp
0.5 hours
Mức tiết kiệm tài nguyên
240
kWh điện
Mức tiết kiệm hàng năm
$60